உணவு பாதுகாப்பு

 • E.coli O157:H7 PCR detection kit

  E.coli O157: H7 PCR கண்டறிதல் கிட்

  Escherichia coli O157: H7 (E.coli O157: H7) என்பது ஒரு கிராம்-எதிர்மறை பாக்டீரியமாகும், இது என்டோரோபாக்டீரியாசி என்ற இனத்தைச் சேர்ந்தது, இது அதிக அளவு வெரோ நச்சுகளை உற்பத்தி செய்கிறது.
 • Norovirus (GⅠ) RT-PCR Detection Kit

  நோரோவைரஸ் (GⅠ) RT-PCR கண்டறிதல் கிட்

  மட்டி, மூல காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள், நீர், மலம், வாந்தி மற்றும் பிற மாதிரிகளில் நோரோவைரஸ் (GⅠ) கண்டறிய இது ஏற்றது. நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுத்தல் கிட் அல்லது வெவ்வேறு மாதிரி வகைகளுக்கு ஏற்ப நேரடி பைரோலிசிஸ் முறை மூலம் நியூக்ளிக் அமிலம் பிரித்தெடுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
 • Norovirus (GⅡ) RT-PCR Detection Kit

  நோரோவைரஸ் (GⅡ) RT-PCR கண்டறிதல் கிட்

  மட்டி, மூல காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள், நீர், மலம், வாந்தி மற்றும் பிற மாதிரிகளில் நோரோவைரஸ் (GⅡ) கண்டறிய இது ஏற்றது.
 • Salmonella PCR Detection Kit

  சால்மோனெல்லா பி.சி.ஆர் கண்டறிதல் கிட்

  சால்மோனெல்லா என்டோரோபாக்டீரியாசி மற்றும் கிராம்-நெகட்டிவ் என்டோரோபாக்டீரியாவைச் சேர்ந்தது. சால்மோனெல்லா ஒரு பொதுவான உணவில் பரவும் நோய்க்கிருமியாகும் மற்றும் பாக்டீரியா உணவு விஷத்தில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
 • Shigella PCR Detection Kit

  ஷிகெல்லா பி.சி.ஆர் கண்டறிதல் கிட்

  ஷிகெல்லா என்பது ஒரு வகை கிராம்-நெகட்டிவ் ப்ரெவிஸ் பேசிலி ஆகும், இது குடல் நோய்க்கிருமிகளுக்கு சொந்தமானது, மேலும் மனித பேஸிலரி வயிற்றுப்போக்கின் மிகவும் பொதுவான நோய்க்கிருமியாகும்.
 • Staphylococcus aureus PCR Detection Kit

  ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் ஆரியஸ் பி.சி.ஆர் கண்டறிதல் கிட்

  ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் ஆரியஸ் ஸ்டேஃபிளோகோகஸ் இனத்தைச் சேர்ந்தது மற்றும் இது ஒரு கிராம்-பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா ஆகும். இது ஒரு பொதுவான உணவில் பரவும் நோய்க்கிரும நுண்ணுயிரியாகும், இது என்டோரோடாக்சின்களை உருவாக்கி உணவு விஷத்தை ஏற்படுத்தும்.
 • Vibrio parahaemolyticus PCR Detection Kit

  விப்ரியோ பராஹெமோலிட்டிகஸ் பி.சி.ஆர் கண்டறிதல் கிட்

  விப்ரியோ பராஹெமொலிட்டிகஸ் (ஹாலோபில் விப்ரியோ பராஹெமோலிட்டிகஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது ஒரு கிராம்-எதிர்மறை பாலிமார்பிக் பேசிலஸ் அல்லது விப்ரியோ பராஹெமோலிட்டிகஸ் ஆகும். கடுமையான ஆரம்பம், வயிற்று வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் நீர் மலம் ஆகியவை முக்கிய மருத்துவ அறிகுறிகளாகும்.