நிறுவன பார்வை

CHK பயோடெக் அனைத்து மக்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பின் நலனுக்காகவும், பொது மக்களுக்குப் பயனளிக்கும் வகையில் புதிய மூலக்கூறு கண்டறியும் தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டுவருவதில் உறுதியாக உள்ளது.

1602137738257